นางชุติกานต์ ขัตติยะอุดมพร

นางชุติกานต์ ขัตติยะอุดมพร

รองผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา


บริหาร
การศึกษา
คุณธรรม
จริยธรรม