นางยุพา เปล่งปลั่ง

นางยุพา เปล่งปลั่ง

รองผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ครุศาสตรอุตสาหกรรม

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


บริหาร
การศึกษา
คุณธรรม
จริยธรรม