นางสาวณฐิณี เวชกุล

นางสาวณฐิณี เวชกุล

รองผู้อำนวยการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน


บริหาร
การศึกษา
คุณธรรม
จริยธรรม