นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง

นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง

ผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา


บริหาร
การศึกษา
คุณธรรม
จริยธรรม