นายฉัตรชัย สำเริง

นายฉัตรชัย สำเริง

หัวหน้างาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


บริหาร
การศึกษา
คุณธรรม
จริยธรรม