✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนแนะนำการสร้างการออกแบบชิ้นงานและการส่งงาน 

คลิก >>  สื่อการสอนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ 

คลิก >>  ลิ้งก์ส่งงาน

คลิก >>  ลิ้งก์ส่งการออกแบบชิ้นงาน

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนสร้างโมเดลแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์

คลิก >>  ลิ้งก์ส่งงาน

คลิก >>  ลิ้งก์ส่งการออกแบบชิ้นงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนออกแบบเฮลิคอปเตอร์กระดาษลงในกระดาษA4 หรือสมุด

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

**หากส่งงานทางลิ้งก์ไม่ได้ ให้ส่งภาพในอัลบั้มกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยถ่ายภาพนักเรียนถือใบกิจกรรม

ที่เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจน พร้อมกับเฮลิคอปเตอร์กระดาษ**

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> แบบทดสอบ2สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถข้า google form ได้เท่านั้น ให้นักเรียนทำลงในสมุดหรือกระดาษA4 เขียนวันที่ทำ ชื่อ ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจน จากนั้น ตอบคำถามจำนวน 10 ข้อ โดยเขียนเฉพาะโจทย์และคำตอบ จากนั้นถ่ายภาพส่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> แบบทดสอบสำหรับนักเรียนที่เข้า google form ไม่ได้ ให้ตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษA4 โดยเขียนวันที่ทำแบบทดสอบ ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจน ให้ดูภาพแล้วตอบคำถามว่าเป็นแรงเสียดทานชนิดใด จำนวน 10 ข้อ เขียนข้อและคำตอบ แล้วถ่ายภาพส่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

ให้นักเรียนถ่ายภาพคู่กับกังหันลม แล้วส่งภาพงานทาง     ลิ้งก์ส่งภาพงาน หากไม่สามารถส่งภาพงานทางลิ้งก์ได้    ให้เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ บนภาพ หรือถ่ายภาพคู่กับกังหันลมและกระดาษที่เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจน ส่งในอัลบั้มกลุ่มวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

**สำหรับนักเรียนที่เข้า google form ไม่ได้ ให้ตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษA4 โดยดูภาพแล้วบอกว่าแรงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบใด มีจำนวน 10 ข้อ ให้เขียนเฉพาะคำตอบ ลงในสมุดหรือกระดาษA4 ก่อนทำแบบทดสอบ ให้เขียนชื่อแบบทดสอบเรื่อง…….. วันที่ทำ ……. ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจน จากนั้นถ่ายภาพกระดาษคำตอบส่งในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์**

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> แบบทดสอบ(1)

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> แบบทดสอบ(2)

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ลิ้งก์ส่งงาน

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับส่งงานแบบQR Code

**ก่อนภาพส่งภาพงาน ให้นักเรียนเขียนชื่องานที่ส่งเช่น Light  วันที่ทำ ……. ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจนหรือจะเขียนลงในภาพถ่ายก็ได้**

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

คลิก >>สำหรับนักเรียนที่เข้าส่งภาพงานใน google form ไม่ได้ ให้ถ่ายภาพส่งในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์

**ก่อนภาพส่งภาพงาน ให้นักเรียนเขียนชื่องานที่ส่งสะเต็มหน่วยที่4 การออกแบบโรงละครแสงและเงา  ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจนหรือจะพิมพ์ลงในภาพถ่ายก็ได้**

o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

คลิก >>สำหรับนักเรียนที่เข้าส่งภาพงานใน google form ไม่ได้ ให้ถ่ายภาพส่งในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์

**ก่อนภาพส่งภาพงาน ให้นักเรียนเขียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจนหรือจะพิมพ์ลงในภาพถ่ายก็ได้**

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

คลิก >>สำหรับนักเรียนที่เข้าส่งภาพงานใน google form ไม่ได้ ให้ถ่ายภาพส่งในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

หมายเหตุ ให้นักเรียนตอบคำถามในหนังสือเรียน Science หน้า 125 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือ ให้ทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 โดยสามารถดูคำถามจากลิ้งก์ หนังสือเรียน Science หน้า 125

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

คลิก >>สำหรับนักเรียนที่เข้าส่งภาพงานใน google form ไม่ได้ ให้ถ่ายภาพส่งในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก>> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่เข้าทำแบบทดสอบไม่ได้

คลิก >>สำหรับนักเรียนที่เข้าส่งภาพงานใน google form ไม่ได้ ให้ถ่ายภาพส่งในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์

o ————————————- o
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>แบบทดสอบ

คลิก>> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่เข้าทำแบบทดสอบไม่ได้

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก>> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่เข้าทำแบบทดสอบไม่ได้

คลิก >>สำหรับนักเรียนที่เข้าส่งภาพงานใน google form ไม่ได้ ให้ถ่ายภาพส่งในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ(1)

คลิก >> แบบทดสอบ(2)

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้

งานที่ครูมอบหมาย >> นักเรียนทำกิจกรรมวาดภาพวัตถุต่างๆ ภายในบ้านอย่างละ 2 ภาพ ที่ทำจากวัสดุทั้ง 6 ชนิด ลงในสมุด หรือ กระดาษA4 แล้วถ่ายภาพส่งในอัลบั้มส่งงานกลุ่มวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงาน

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับส่งงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงาน

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับส่งงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงาน

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับส่งงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับส่งงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคมคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

งานที่ครูมอบหมาย >> นักเรียนทำกิจกรรมการนำไฟฟ้าของวัสดุ บันทึกผลลงในสมุดหรือกระดาษA4

หรือพิมพ์ตาราง แล้วถ่ายภาพส่งงานใน กลุ่มวิทยาศาสตร์

คลิก >>  ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >>  ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>แบบทดสอบ

คลิก >>คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

คลิก >>  ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

คลิก >>  ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่ 1

คลิก >>แบบทดสอบชั่วโมงที่ 1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่ 2

คลิก >>แบบทดสอบชั่วโมงที่ 2

คลิก >>แบบทดสอบชุดที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

คลิก >>แบบทดสอบชุดที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงาน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>เเบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>เเบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>เเบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปตอบคำถามในgoogle form ได้เท่านั้น

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงาน

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน (ชื่ออัลบั้ม Moon rise and Moon set)

o ————————————- o