✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน (1)

คลิก >>  สื่อการสอน (2)

คลิก >>  ใบงานบูรณาการ 

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้

คลิก >>  ใบงานบูรณาการ

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง การทอดกฐิน

คลิก >> ใบความรู้เรื่อง การทอดกฐิน

คลิก >> ใบงานเรื่อง การทอดกฐิน

คลิก >> สื่อการสอนเรื่อง วรรณะสี

คลิก >>  ใบงานเรื่อง วรรณะสี

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้

คลิก >>  ใบงานบูรณาการ 

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง การเเยกขยะ

คลิก >>  ใบงานเรื่อง การเเยกขยะ

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง น้ำหมักชีวภาพ

คลิก >>  ใบงานเรื่อง น้ำหมักชีวภาพ

 o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คลิก >>  ใบงานบูรณาการ

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ประวัติรัชกาลที่ 9 (1)

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ประวัติรัชกาลที่ 9 (2)

คลิก >>  ใบงานเรื่อง ประวัติรัชกาลที่ 9

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง เศษอาหาร

คลิก >>  ใบงานเรื่อง เศษอาหาร

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนและใบงานเรื่อง น้ำหมักชีวภาพ

คลิก >>  สื่อการสอนและใบงานเรื่อง กากน้ำตาลและหัวเชื้ออีเอ็ม

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ขั้นตอนการทำน้ำหมัก 

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนและใบงานเรื่อง ระยะเวลาการใช้น้ำหมัก

คลิก >>  สื่อการสอนและใบงานเรื่อง การออกแบบโลโก้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ที่มาของส้มตำ(1) 

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ที่มาของส้มตำ(2) 

คลิก >> ใบความรู้

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง วัตถุดิบส้มตำ

คลิก >> ใบงานเรื่อง วัตถุดิบส้มตำ

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ประโยชน์วัตถุดิบส้มตำ

คลิก >> ใบงานเรื่อง ประโยชน์วัตถุดิบส้มตำ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นมะละกอ(1) 

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ลักษณะพฤกษศาสตร์ของต้นมะละกอ(2)

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324
✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง สายพันธุ์มะละกอ

คลิก >> ใบงานเรื่อง สายพันธุ์มะละกอ

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง การเพาะเมล็ดมะละกอ

คลิก >> ใบงานเรื่อง การเพาะเมล็ดมะละกอ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน(1)

คลิก >>  สื่อการสอน(2)

คลิก >>  สื่อการสอน(3)

คลิก >>  ใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง การคัดเลือกวัตถุดิบการทำส้มตำและปลาร้า

คลิก >> ใบงานเรื่อง การคัดเลือกวัตถุดิบการทำส้มตำและปลาร้า

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ผลดีและผลเสียของผงชูรส

คลิก >> ใบงานเรื่อง ผลดีและผลเสียของผงชูรส

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง ธูปฤาษี

คลิก >> แบบทดสอบ(1)

คลิก >> แบบทดสอบ(2)

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง เหรียญโปรยทาน

คลิก >> แบบทดสอบ(1)

คลิก >> แบบทดสอบ(2)

 งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ หน่วยที่ 1 และ 2 จากแบบทดสอบการเรียนที่ครูแจกให้ โดยใช้ปากกาในการตอบคำถาม

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง น้ำหมักชีวภาพ

คลิก >> แบบทดสอบ(1)

คลิก >> แบบทดสอบ(2)

คลิก >>ใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบความรู้

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324
✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน(2)

o ————————————- o

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> สื่อการสอน(3)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >>ใบงาน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> คลิก >>ใบงาน(2)

o ————————————- o

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 10

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 10

คลิก >>ใบความรู้ชม.ที่ 10

คลิก >> ใบงานชม.ที่ 10

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 11

คลิก >>ใบความรู้ชม.ที่ 11

คลิก >> ใบงานชม.ที่ 11

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 15

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 15

คลิก >> ใบงานชม.ที่ 15

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 16

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 16

คลิก >> ใบงานชม.ที่ 16

o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 17

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 17

คลิก >> ใบงานชม.ที่ 17

คลิก >> สื่อการสอนชม.ที่ 18

คลิก >> ใบงานชม.ที่ 18

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >>ใบความรู้

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> สื่อการสอน(3)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนประวัติความเป็นมาของผ้า

คลิก >>ใบความรู้และใบงานประวัติความเป็นมาของผ้า

คลิก >> สื่อการสอนลักษณะของผ้าแต่ละชนิด หน่วยกระเป๋าผ้า

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> ใบงาน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบงาน(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> ใบงาน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบงาน(2)

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324
✿⌇  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> ใบความรู้(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบความรู้(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> ใบความรู้(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1 (1)

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1 (2)

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่2 (1)

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่2 (2)

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่2

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่2

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่2

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่2

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่2

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1(1)

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1(2)

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่2

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่2

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่2

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่2

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่2

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่2

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่ 1

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่ 1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่ 2

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่ 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่1

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่1

คลิก >> สื่อการสอนชั่วโมงที่2

คลิก >>ใบความรู้และใบงานชั่วโมงที่2

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o