Tag - สถานีพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง >> มอบอุปกรณ์การเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 ได้เข้ามามอบอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ปี 2558  อันได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ พด. 2  จอบ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามโครงการต่อไป

ทั้งนี้รองสมชาย  วงศ์วีรธรได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้งานพัฒนาพื้นที่ต่อไป