Members

โครงสร้างการ บริหาร


นางยุพา เปล่งปลั่ง รองผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ครุศาสตรอุตสาหกรรม

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางชุติกานต์ ขัตติยะอุดมพร รองผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา

นายฉัตรชัย สำเริง หัวหน้างาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง ผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา