คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายชัยยุทธ พัทธเสมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นายอเนก สุวรรณวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายศักรินทร์ สุรินทราบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายบุญโชค คำมะฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางปราณี อิชยาวิโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางภรธิดา พงศ์พนัส
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายประสิทธิ์ ธรรมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอนุรักษ์ สีดา
ผู้เเทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

นายสำเริง มากทวี
ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นายผ่อน นวลรัตน์
ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ ขวัญประเสริฐ
ผู้เเทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

นายยศ เจริญวัย
ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

นางพิไลลักษณ์ ศรีสังข์
ผู้แทนครู

กรรมการ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กรรมการและเลขานุการ