Monthly Archives - สิงหาคม 2023

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>>  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมห้องสมุด “วาดภาพระบายสีห้องสมุดในฝัน” ชั้นป.1-ป.6 ณ ห้องสมุดโรงเรียน

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

กิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง วง Unfailing ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1