Monthly Archives - พฤษภาคม 2024

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความ จงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด คลิ๊ก ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญและรักษาศีล 5 เนื่องในวันวิสาขบูชาและเพื่อการเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรัสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรัสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 1/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร ดูแลความเรียบร้อยเพื่อต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ในวันการเปิดภาคเรียน 1/2567

ประกาศ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >> รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ