Monthly Archives - กรกฎาคม 2023

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึก เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณหน้าวัดไผ่ล้อมจนถึงหน้าโรงเรียน ฯ เพื่อเชิญชวนคนในชุมชนร่วมกันทำบุญ จากนั้นเดินขบวนจากหน้าโรงเรียน ฯ ไปที่วัดหวายกรอง เพื่อถวายเทียนพรรษาพร้อมเงินทำบุญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญของไทย และเพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ และจัดการเรียนการสอนชดเชยออนไลน์

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ยกเลิกประกาศการปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

กิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้โทษของยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

ประกาศเรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ และจัดการเรียนการสอนชดเชยออนไลน์

รายละเอียดคลิ๊ก >>>  ประกาศเรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ และจัดการเรียนการสอนชดเชยออนไลน์

 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดให้มีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด โดยให้ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 1 คน

กิจกรรมโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้ถูกประเภท มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)