Tag - covid-19

ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ โครงการให้ความช่วยเหลือฯ

รายละเอียดคลิ๊ก โครงการให้ความช่วยเหลือฯ

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ

ข้อปฏิบัติในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)