Blog

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ

– ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ

– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (อาคารนักเรียนเข้าแถว)

****ผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ****

หรือ คลิ๊ก

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!! https://drive.google.com/file/d/1glQqiW9ATtciWj_BVN5bpCnnTCjBd4qy/view

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่าง คลิก!!

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562 คลิก!!

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่แเป็นครูผู้สอน และผู้สนับสนุน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครู และบุุคลากรสนับสนุน คลิก!!!

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศจ้างเหมาความสะอาด  ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก  ประกาศจ้างเหมาความสะอาด

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด