Monthly Archives - เมษายน 2022

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >> รายชื่อครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน(ชาวต่างชาติ)

รายละเอียดคลิ๊ก >> รายชื่อครูผู้สอน

รายละเอียดคลิ๊ก >> รายชื่อบุคลากรสนับสนุน

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันทื่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมแดง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6

วันทื่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00-14.00 น. โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมแดง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมการอบรมสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะตามกรอบหลักสูตร Rayong MARCO)

วันที่ 2 เมษายน 2565 และวันที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมการอบรมสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะตามกรอบหลักสูตร Rayong MARCO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรครูมีความสามารถในการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินสมรรถนะได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นมาตรฐานสากล

ประกาศ ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก  ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ

โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 1 เมษายน 2565 และวันที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง  มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมกับนักเรียนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education