Monthly Archives - กันยายน 2016

งานเปิดธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ รร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)
.
ได้ร่วมกันตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้น เพื่อให้เด็กของเรารู้จักรักการออม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน