Monthly Archives - สิงหาคม 2021

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

รายละเอียดคลิก >>ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระภายในโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์…