Monthly Archives - มิถุนายน 2023

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความสนใจดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทยและร่วมรักษ์สืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

พิธีมอบปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน

🎉🎉พิธีมอบปลอกแขน คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความรู้และทักษะการคิดคำนวณที่เรียนมาในชั้นเรียนปกติในการลงปฏิบัติจริงกับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และรักความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความเคารพ เทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป