Author - Nuchz

ประกาศ แจ้งปิด – เปิดการเรียนการสอน

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศปิด -เปิด การเรียนการสอน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล

ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างรายได้ชุมชน จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างรายได้ชุมชน จังหวัดระยอง สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

เปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ระยอง, นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาต่างประเทศ กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาวะกายจิต ทักษะชีวิต นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถ ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข