Author - Nuchz

ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลืกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลืกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน

สมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้ร่วมนั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก ในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกด้วยการรวมผู้สนใจนั่งสมาธิให้เกิดความสุขภายใน และอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก ของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (บ้านช่องลม) ร่วมกับองค์กรสันติภาพโลก และภาคีเครือข่าย

คณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมห้องสมุด “วาดภาพระบายสีห้องสมุดในฝัน” ชั้นป.1-ป.6 ณ ห้องสมุดโรงเรียน

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ

กิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ