Monthly Archives - พฤษภาคม 2021

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรกำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรกำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรีนนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรีนนฯ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ราบชื่อผู้มีสิทธิสอบ(บุคลากรสนับสนุน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(ครูผู้สอน)

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตนของคุณครูและบุคลากรโรงเรียนฯ และผู้เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียน

รายละเอียด คลิ๊ก แนวทางการปฏิบัติตนของคุณครูและบุคลากรโรงเรียนฯ และผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดคลิ๊ก>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการฯ

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >>รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลผู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)