เกี่ยวกับเรา

ประวัติ สถานศึกษา

ศาลาการเปรียญ
DSC01043
_MG_9904
IMG_1265
img_4222
IMG_3847
200277

ปรัชญา "ปญฺญาโลกสุมิงปชฺโชโต" ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ใด

คติพจน์ "เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขและมีความเป็นไทย"

คำขวัญ "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี"

อักษรย่อ "ต.ส.บ."

สีประจำโรงเรียน "ส้ม - ขาว"

ดอกไม้ประจำโรงเรียน "ดอกประดู่"

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ คุณภาพของครู บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนฯ เพื่อการสร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียนทุกระดับที่เทียบเคียงได้กับระดับนานาชาติ”

พันธกิจ

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ปรารถนาของสังคม
 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
 3. สร้างและพัฒนา “มาตรฐานความรู้ของนักเรียน”เพื่อความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับนานาชาติ
 4. สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
  4.1 มีความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดก้าวหน้า สร้างสรรค์และพัฒนา
  4.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
  อย่างมีประสิทธิผล
  4.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  4.4 มีความมั่นใจและมีความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำในระดับสูง” เมื่อเทียบเคียงกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน
  4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน

เป้าประสงค์

 1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 2. ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  คุณธรรม  และจริยธรรม
 3. ผู้เรียนมีความรู้ที่ได้มาตรฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับนานาชาติ
 4. ผู้เรียนเป็น  “บุคคลคุณภาพ  และมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
 5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“กตัญญู  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้”

กตัญญู  หมายถึง  การที่ครู  บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของงาน  การทำงาน  และผลงานในหน้าที่รับผิดชอบ  คำนึงถึง  ชื่อเสียง  และเกียรติภูมิของตนเอง  ความภาคภูมิใจของผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับโอกาสแห่งความเจริญ  ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ  ครู  อาจารย์  สถาบันที่สำเร็จการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติงาน

สามัคคี  หมายถึง  การที่ครู  บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นบุคคลที่มีความสุภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความจริงใจต่อการให้เกียรติและยกย่องผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ  และมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อการทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  และสันติสุข

มีวินัย  หมายถึง  พฤติกรรมของครู  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านคา่ย (วัดหวายกรอง)  มีสาธารณชน  รับรู้ได้ถึงความเป็นบุคคลที่มีความซื่อสันย์  มีความขยัน  มีความเพียรพยายามต่อการสร้างความสำเร็จในการทำงาน  มีความประหยัดอย่างพอเพียง  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน  และมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  การเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้”  ของครู  บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  ในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์  และพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  การปฏิบัติงานอย่างผู้มีภูมิรู้  มีผลงานที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  มีจิตอาสาอย่างผู้มีภูมิรู้  และแบ่งปันความรู้ต่อผู้ร้องขอในการดำรองชีวิตอยู่ร่วมกัน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“เก่งภาษา  ยิ้มใส  ไหว้สวย  มีระเบียบวินัย  ลายมือสวยงาม”

เก่งภาษา  หมายถึง  การที่ครู  บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  มีความสามารถทางภาษาในการอ่าน  การฟัง  การเขียน  การพูด  และการแปลความหมายเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับวัย  และได้รับการยอมรับตามระดับชั้นการศึกษา

ภาษา  หมายถึง  ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาคณิตศาสตร์  และภาษาคอมพิวเตอร์