เกี่ยวกับเรา

ประวัติ สถานศึกษา

ศาลาการเปรียญ
DSC01043
_MG_9904
IMG_1265
img_4222
IMG_3847
200277
1646620159850

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าหน้าค่าย หมายถึง ความเข้มแข็งและความสามัคคี
2. สีส้ม - ขาว เป็นสีประจำโรงเรียน
2.1 สีส้ม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศชื่อเสียง
2.2 สีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรม อ่อนน้อม ถ่อมตน
3. ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน หมายถึง ความพร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ปรัชญา "ปญฺญาโลกสุมิงปชฺโชโต" ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ใด

คติพจน์ "เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขและมีความเป็นไทย"

คำขวัญ "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี"

อักษรย่อ "ต.ส.บ."

สีประจำโรงเรียน "ส้ม - ขาว"

ดอกไม้ประจำโรงเรียน "ดอกประดู่"

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนามาตรฐาน  คุณภาพของครู บุคลากร  สภาพแวดล้อม โดยผสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้านให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล”

พันธกิจ

  1. เตรียมและสร้างความพร้อมให้กับเด็กระดับปฐมวัย (Children preparation)
  2. สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาการให้กับนักเรียน (Student academic  standard)
  3. สร้างและพัฒนาคุณภาพให้กับนักเรียน (Student Quality)
  4. อำนวยความสะดวกในการจัดการและบริหารการศึกษา (Facilitate)
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการบริหารการศึกษา (Supporting)

เป้าประสงค์

  1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  2. ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  คุณธรรม  และจริยธรรม
  3. ผู้เรียนมีความรู้ที่ได้มาตรฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับนานาชาติ
  4. ผู้เรียนเป็น  “บุคคลคุณภาพ  และมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
  5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“กตัญญู  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้”

กตัญญู  หมายถึง  การที่ครู  บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของงาน  การทำงาน  และผลงานในหน้าที่รับผิดชอบ  คำนึงถึง  ชื่อเสียง  และเกียรติภูมิของตนเอง  ความภาคภูมิใจของผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับโอกาสแห่งความเจริญ  ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ  ครู  อาจารย์  สถาบันที่สำเร็จการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติงาน

สามัคคี  หมายถึง  การที่ครู  บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นบุคคลที่มีความสุภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความจริงใจต่อการให้เกียรติและยกย่องผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ  และมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อการทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  และสันติสุข

มีวินัย  หมายถึง  พฤติกรรมของครู  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านคา่ย (วัดหวายกรอง)  มีสาธารณชน  รับรู้ได้ถึงความเป็นบุคคลที่มีความซื่อสันย์  มีความขยัน  มีความเพียรพยายามต่อการสร้างความสำเร็จในการทำงาน  มีความประหยัดอย่างพอเพียง  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน  และมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  การเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้”  ของครู  บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  ในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์  และพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  การปฏิบัติงานอย่างผู้มีภูมิรู้  มีผลงานที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  มีจิตอาสาอย่างผู้มีภูมิรู้  และแบ่งปันความรู้ต่อผู้ร้องขอในการดำรองชีวิตอยู่ร่วมกัน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“เก่งภาษา  ยิ้มใส  ไหว้สวย  มีระเบียบวินัย  ลายมือสวยงาม”

เก่งภาษา  หมายถึง  การที่ครู  บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  มีความสามารถทางภาษาในการอ่าน  การฟัง  การเขียน  การพูด  และการแปลความหมายเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับวัย  และได้รับการยอมรับตามระดับชั้นการศึกษา

ภาษา  หมายถึง  ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาคณิตศาสตร์  และภาษาคอมพิวเตอร์