เกี่ยวกับเรา

ประวัติ สถานศึกษา

ศาลาการเปรียญ
DSC01043
_MG_9904
IMG_1265
img_4222
IMG_3847
200277
1646620159850
1675216404859

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าหน้าค่าย หมายถึง ความเข้มแข็งและความสามัคคี
2. สีส้ม - ขาว เป็นสีประจำโรงเรียน
2.1 สีส้ม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศชื่อเสียง
2.2 สีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรม อ่อนน้อม ถ่อมตน
3. ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน หมายถึง ความพร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ปรัชญา "ปญฺญาโลกสุมิงปชฺโชโต" ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ใด

คติพจน์ "เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขและมีความเป็นไทย"

คำขวัญประจำโรงเรียน

“ทักษะชีวิตเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา  ใช้เวลาให้เกิดคุณ”

ทักษะชีวิตเยี่ยม หมายถึง ความเป็นผู้มีความสามารถในการดำรงตนอย่างมีสติ  และไม่ประมาท  ในโอกาสที่ชีวิตประสบความสำเร็จ  แก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรคของชีวิตอย่างชาญฉลาด ทำงานร่วมกับคนอื่น  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีชีวิตที่ปลอดภัย

เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง ความเป็นผู้มีพฤติกรรมทางความคิด  และการกระทำที่ก่อให้เกิดคุณประโยนช์  และมีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยความตั้งมั่นอันแน่วแน่ต่อ  “ความขยันอย่างฉลาด ความเพียรพยายามสร้างความสำเร็จ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทนและดำรงตนอย่างมีระเบียบวินัย”

ล้ำเลิศวิชา หมายถึง ความเป็นผู้่มีภูมิรู้ทางวิชาการที่เท่าเทียม และเท่าทันต่อกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง  มีความเป็นผู้นำ  เป็นนักคิด  เป็นนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถในระดับสูง และมีประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดำรงตน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างประสบความสำเร็จ

ใช้เวลาให้เกิดคุณ หมายถึง ความเป็นผู้เห็นคุณ  และเห็นค่าของเวลาในชีวิต เป็นผู้ใช้เวลาของชีวิตในการทำงาน สร้างผลงาน และสร้างคุณความดีที่ก่อให้เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

อักษรย่อ "ต.ส.บ."

สีประจำโรงเรียน "ส้ม - ขาว"
- สีส้ม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศชื่อเสียง
- สีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรม อ่อนน้อม ถ่อมตน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน "ดอกประดู่"

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ คุณภาพของครู บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน
เพื่อการสร้างและพัฒนามาตารฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียนทุกระดับที่เทียบเคียงได้กับระดับนานาชาติ”