เกี่ยวกับเรา

ประวัติ สถานศึกษา

ศาลาการเปรียญ
DSC01043
_MG_9904
IMG_1265
img_4222
IMG_3847
200277
1646620159850

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าหน้าค่าย หมายถึง ความเข้มแข็งและความสามัคคี
2. สีส้ม - ขาว เป็นสีประจำโรงเรียน
2.1 สีส้ม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศชื่อเสียง
2.2 สีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรม อ่อนน้อม ถ่อมตน
3. ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน หมายถึง ความพร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ปรัชญา "ปญฺญาโลกสุมิงปชฺโชโต" ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ใด

คติพจน์ "เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขและมีความเป็นไทย"

คำขวัญประจำโรงเรียน

“ทักษะชีวิตเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา  ใช้เวลาให้เกิดคุณ”

ทักษะชีวิตเยี่ยม หมายถึง ความเป็นผู้มีความสามารถในการดำรงตนอย่างมีสติ  และไม่ประมาท  ในโอกาสที่ชีวิตประสบความสำเร็จ  แก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรคของชีวิตอย่างชาญฉลาด ทำงานร่วมกับคนอื่น  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีชีวิตที่ปลอดภัย

เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง ความเป็นผู้มีพฤติกรรมทางความคิด  และการกระทำที่ก่อให้เกิดคุณประโยนช์  และมีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยความตั้งมั่นอันแน่วแน่ต่อ  “ความขยันอย่างฉลาด ความเพียรพยายามสร้างความสำเร็จ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทนและดำรงตนอย่างมีระเบียบวินัย”

ล้ำเลิศวิชา หมายถึง ความเป็นผู้่มีภูมิรู้ทางวิชาการที่เท่าเทียม และเท่าทันต่อกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง  มีความเป็นผู้นำ  เป็นนักคิด  เป็นนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถในระดับสูง และมีประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดำรงตน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างประสบความสำเร็จ

ใช้เวลาให้เกิดคุณ หมายถึง ความเป็นผู้เห็นคุณ  และเห็นค่าของเวลาในชีวิต เป็นผู้ใช้เวลาของชีวิตในการทำงาน สร้างผลงาน และสร้างคุณความดีที่ก่อให้เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

อักษรย่อ "ต.ส.บ."

สีประจำโรงเรียน "ส้ม - ขาว"
- สีส้ม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศชื่อเสียง
- สีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรม อ่อนน้อม ถ่อมตน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน "ดอกประดู่"

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ คุณภาพของครู บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน
เพื่อการสร้างและพัฒนามาตารฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียนทุกระดับที่เทียบเคียงได้กับระดับนานาชาติ”

พันธกิจ

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกผ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศฯึกษาและมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ปรารถนาของสังคม
 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
 3. สร้างและพัฒนา “มาตรฐานความรู้ของนักเรียน” เพื่อความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเทียบเคียงได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ
 4. สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต
  1. มีความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดก้าวหน้า สร้างสรรค์และพัฒนา
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสือสารอย่างมีประสิทธิผล
  3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  4. มีความมั่นใจและมีความพร้อม “เป็นผู้นำ” และ “มีภาวะผู้นำในระดับสูง” เมื่อเทียบเคียงกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน
  5. มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน”

School concept

SMART KIDS คือ นวัตกรผู้สืบสานวัฒนธรรมก้าวล้ำในเวทีโลกด้วยภาษา
S = Smart — เป็นผู้ฉลาดรู้ ฉลาดคิด เป็นนักประดิษฐ์ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
M = Man Power — รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความเป็นผู้นำ-ผู้ตามทำงานเป็นทีม
A = Ancestor — เป็นผู้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
R = Resource — เป็นผู้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
T = Technology — เป็นผู้มีความสามารถด้านการสื่อสารที่หลากหลายและรู้เท่าทันเทคโนโลยี

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

เอกลักษณ์

“เก่งภาษา  ยิ้มใส  ไหว้สวย มีระเบียบวินัย ลายมือสวยงาม”

เก่งภาษา  หมายถึง การที่ครูบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความสามารถทางภาษาในการอ่าน  การฟัง การเขียน การพูด และการแปลความหมายเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และได้รับการยอมรับตามระดับชั้นการศึกษา

ภาษา  หมายถึง ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาคณิตศาสตร์ และภาษาคอมพิวเตอร์

อัตลักษณ์

“กตัญญู  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียบรู้”

กตัญญู  หมายถึง การที่ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของงาน  การทำงาน และผลงานในหน้าที่รับผิดชอบ คำนึงถึง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของตนเอง ความภาคภูมิใจของผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนุ ให้ได้รับโอกาสแห่งความเจริญ  ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ ครู อาจารย์ สถาบันที่สำเร็จการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติงาน

สามัคคี  หมายถึง การที่ครู  บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นบุคคลที่มีความสุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจริงใจต่อการให้เกียรติ  และยกย่องผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเพื่อการทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และสันติสุข

มีวินัย  หมายถึง พฤติกรรมของครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่สาธารณชน  รับรู้ได้ถึงความเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน มีความเพียรพยายามต่อการสร้างความสำเร็จในการทำงาน มีความประหยัดอย่งพอเพียง ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน และมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” ของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อากรศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น การปฏิบัติงานอย่างผู้มีภูมิรู้ มีผลงานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของส่วนที่เกี่ยวข้อง มีจิตสาธารณะอย่างผู้มีภูมิรู้่ และแบ่งปันความรู้ต่อผู้ร้องขอในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน