FAQs

คำถามที่พบบ่อย


 • เปิดบริการวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561
 • เปิดเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561
 • ชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

 • โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  รูปแบบในการสมัครงาน ผู้ที่สนใจต้องติดตามการรับสมัครงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
  โดยเป็นการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นปีต่อปีไป ทางโรงเรียนในสังกัดจะถูกจัดสรรอัตราต่าง ๆ
  มาให้ เรียกไปเรื่อย ๆ จนหมดบัญชีจนเมื่อหมดบัญชีแล้ว ก็จะพิจารณาผู้สมัครที่มากรอกใบสมัครทิ้งไว้ที่โรงเรียนต่อไป
 • ขั้นตอนในการขอย้ายนักเรียน
  • แจ้งครูประจำชั้นของนักเรียน
  • เขียนใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ที่ห้องธุรการ)
   • ธุรการจะทำการออกเอกสารการเรียนของนักเรียนและใบส่งตัวนักเรียน ให้ภายใน 15 วันทำการ
  • ผู้ปกครองมารับเอกสาร