FAQs

คำถามที่พบบ่อย


 • ค่าเทอมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 อยู่ที่ 5,000 บาท ต่อเทอม
 • ค่าเทอมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6 อยู่ที่ 3,500 บาท ต่อเทอม
 • วันที่ 7 8 9 ตุลาคม และปิดภาคเรียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2562

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา รายการละ 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
รายการละ 1 ฉบับ

5. อื่นๆ
1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองบุตรบุญธรรม ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

 • ชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 • เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 • ชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ในวันที่ 5-8 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 • กรณีที่ 1 ติดตามประกาศการรับสมัครงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง http://www.rayong-pao.go.th/home/
 • กรณีที่ 2 ติดตามประกาศการรับสมัครงานของโรงเรียนจาก www.atbis.ac.th และ www.facebook.com/atbis/
 • ขั้นตอนในการขอย้ายนักเรียน
  • แจ้งครูประจำชั้นของนักเรียน
  • เขียนใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ที่ห้องธุรการ)
   • ธุรการจะทำการออกเอกสารการเรียนของนักเรียนและใบส่งตัวนักเรียน ให้ภายใน 15 วันทำการ
  • ผู้ปกครองมารับเอกสาร