FAQs

คำถามที่พบบ่อย


 • เปิดบริการวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562
 • เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
 • ชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

 • กรณีที่ 1 ติดตามประกาศการรับสมัครงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง http://www.rayong-pao.go.th/home/
 • กรณีที่ 2 ติดตามประกาศการรับสมัครงานของโรงเรียนจาก www.atbis.ac.th และ www.facebook.com/atbis/
 • ขั้นตอนในการขอย้ายนักเรียน
  • แจ้งครูประจำชั้นของนักเรียน
  • เขียนใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ที่ห้องธุรการ)
   • ธุรการจะทำการออกเอกสารการเรียนของนักเรียนและใบส่งตัวนักเรียน ให้ภายใน 15 วันทำการ
  • ผู้ปกครองมารับเอกสาร