กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางยุพา เปล่งปลั่ง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร

นางชุติกานต์ ขัตติยะอุดมพร
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานปฐมวัย

นางสาวณฐิณี เวชกุล
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวนิตยา ไชยสาร
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการ