ผู้บริหารสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร

นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวจีราภรณ์ กิมเยื้อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางยุพา เปล่งปลั่ง
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวนิตยา ไชยสาร
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายอำนวยการ

นางพิไลลักษณ์ ศรีสังข์
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน