ผู้บริหารสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร

นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวทัศนา ยงคำชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายกันทรากร นาคจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจีราภรณ์ กิมเยื้อน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายอำนวยการ