กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางยุพา เปล่งปลั่ง
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร

นางชุติกานต์ ขัตติยะอุดมพร
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มงานปฐมวัย

นางสาวณฐิณี เวชกุล
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวนิตยา ไชยสาร
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มงานอำนวยการ

นางพิไลลักษณ์ ศรีสังข์
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มงานวิชาการ