Monthly Archives - มกราคม 2023

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างรายได้ชุมชน จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างรายได้ชุมชน จังหวัดระยอง สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

เปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ระยอง, นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาต่างประเทศ กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาวะกายจิต ทักษะชีวิต นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถ ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)ได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 – 5/8

วันที่ 18 – 19 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 – 5/8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่าง

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

กิจกรรมโครงการวันภาษาจีน

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ความถนัดด้านภาษาจีน และส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนได้ดีขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง