Monthly Archives - มกราคม 2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี แบบ Day Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมวันภาษาจีน

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมวันภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ครูสอนภาษาจีน การประกวดมิสไชนิสจากครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูครูที่มีผลงานดีเด่นพร้อมทั้งให้โอวาท และมีการบรรยายพิเศษโดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ศาสตร์พระราชาและกิจกรรมสังสรรค์ ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11  มกราคม 2563  โรงเรียนฯ จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการได้รับการพัฒนาศักยภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

>>คลิกรายละเอียด<<

ประกาศรายชื่อผู้เเสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง))

>>คลิกรายละเอียด<<

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฯ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ ในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2562