Monthly Archives - ธันวาคม 2023

กิจกรรมการเดินขบวนงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเดินขบวนงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณสวนศรีเมือง เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเพณีอันดีงานของจังหวัดระยอง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>>  ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ 

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการวันภาษาอังกฤษ

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการวันภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ

กิจกรรม โครงการดาราศาสตร์ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการดาราศาสตร์ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับอนุบาล 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับอนุบาล 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ ฟาร์มแกะพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี สุภาพเรียบร้อย และเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง สวยงาม เป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ ดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี