Monthly Archives - ธันวาคม 2020

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับชุดเอกสารการสมัคร และการยื่นชุดเอกสารการสมัคร

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับชุดเอกสารการสมัคร และการยื่นชุดเอกสารการสมัคร

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุน และผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนและผู้ดูแลเด็ก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ครูผู้สอน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนและผู้ดุแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก บุคลากรสนับสนุนและผู้ดุแลเด็ก (ทั่วไป)

รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน

รับสมัครสรรหา เเละเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนและผู้ดูแลเด็กทั่วไป