Monthly Archives - มีนาคม 2024

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิในสถาบันการศึกษา/ครู และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ แจ้งกำหนดแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศแจ้งกำหนดแนวทางปฏิบัติของบุคลากร ร

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา ภาคเรียน

กิจกรรมการมอบวุฒิบัตรงานสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการมอบวุฒิบัตรงานสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาล 3

การสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

วันที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

กิจกรรมน้องส่งพี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี รักใครกลมเกลียวและมีความผูกพันกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง

การมอบเครื่องหมายพิเศษลูกเสือสามัญ

วันที่ 7 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้มีการมอบเครื่องหมายพิเศษลูกเสือสามัญ จากการผ่านหลักสูตรเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5