กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิในสถาบันการศึกษา/ครู และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

Share this post