ครูอนุบาล

อนุบาล 1

นางสาวดวงสมร แก้วศรีนวน
ผู้ช่วยครู

ครูประชั้นอนุบาล 1/1

Ms.Marvie Perucho Barrientos
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 1/1

นางสาวพรพิมล พร้อมเพรียง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1/1

นางสาวศุภรัตน์ เบียดนอก
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

Ms.Jerramie Pil Oy Aplod
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 1/2

นางสาววาสนา ห้วยศิลา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1/2

นางสาวประไพพิม ชะลาชล
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

Ms.Chenanie Espiritu
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 1/3

นางสาววิมาริน เสงี่ยมจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1/3

นางสาวพัชรศรี วิเชียรประเสริฐ
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

Mrs.Katherine Cuizon De Dios
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 1/4

นางสาวอารียา เชื่อมจอหอ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1/4

นางสาวภัคนันท์ พรมสี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

Miss.Sheila Hilario Pellogo
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 1/5

นางสาวเบญจวรรณ หงษ์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1/5

นางสาวสุพัตรา สมบัติ
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/6

Miss.Jesila L. Mergais
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 1/6

นางวารีรัตน์ สุริยะคำวงค์
ผู้ดูเเลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1/6

นางสาวกนกวรรณ พิกุลศรี
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/7

- -
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 1/7

นางบังอร เรืองคล้าย
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1/7

นางสาวกุลรัตน์ หวานเสนาะ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/8

Miss.CHARMY VILLACAMPA BONSOCAN
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 1/8

นางสาวธีรนาฎ แสนเขื่อน
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1/8

อนุบาล 2

นางแก้วใจ เรืองภักดี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

Ms.Maricel Algabre Lanojan
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/1

นางสาววัชรี หมื่นภักดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/1

นางสาวปิยะธิดา หมู่หัวนา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

Miss.FELICITAS PALANG TAYAB
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/2

นางสาวศุภกานต์ สุขพงษ์ไทย
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/2

นางสาววาริน ทัศนา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

- -
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/3

นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์หม่อน
ผู้ดูเเลเด็ก

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/3

นางสาวอภิญญา ม่วงทอง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

Mrs.Anita Bacolot Auxilio
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/4

นางสาวขนิษฐา สามารถกุล
ผู้ดูเเลเด็ก

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/4

นางสาววิภาดา ผลจิตร์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

Miss.Catherine Demata Basco
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/5

นางอารีรัตน์ บุญระยอง
ผู้ดูเเลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/5

นางทชาภร บำรุงพิทักษ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6

Miss.May-Ann Abat Aquil
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/6

นางสาวหทัยรัตน์ หวังเสถียร
ผู้ดูเเลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/6

นางสาววราพร คนยืน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล2/7

Ms.Annaliza Orenza Saligao
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล2/7

นางสาวปนัดดา ศรีจันทร์บุตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/7

นางสาวจิรญา พัวโสภิต
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8

Ms.Ma. Socorro Linga Jimenez
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/8

นางสาวกีรติกา วงค์อยู่
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/8

นางสาวจตุพร สมนึก
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/9

Ms.Filipina Estorpe
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/9

นางสาวธนพร สมพร
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/9

นางสาวชยาภัสร์ ไชยวงศ์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/10

- -
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/10

นางสาวปิยวรรณ มงคลสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/10

นางสุวรรณี วิเศษแสง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/11

Miss.CHARITY SUSON LIBRE
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 2/11

นางนลิน แสวงผล
ผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 2/11

อนุบาล 3

นางสาวทิพวรรณ ขวัญดี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

Miss.Edcelie Badoy Tapia
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/1

นางพรพรรณ จีรังโคกกรวด
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/1

นางสาวภัททิยา ก้อนอินทร์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

Miss.ZERLYN LOU TIAD CELEDONIO
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/2

นางสาววัชรินทร์ ไหแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/2

นางสาวปิยนุช พลสมบัติ
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

Mrs.Jareen Fe Calinga Frassco
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/3

นางสาววันวิสา เลิศสิงห์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/3

นางชุติกานต์ ขัตติยะอุดมพร
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

Ms.Catherine PioQuinto
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/4

นางสาวสิริประภา ศิริสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/4

นางสาวธนาภรณ์ ภูดวงจิต
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

Ms.Vanessa Apaga Lactaotao
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/5

นางสาวณัฐนิตย์ แสนเสนาะ
ผู้ดูเเลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/5

นางสาวพรชนก เจ็กภูเขียว
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/6

Ms.May - Ann Tadle Sajulga
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/6

นางสาวศิลณภา ติยะบุตร
ผู้ดูเเลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/6

นางสาวศิณีนุช เหลือจ้อย
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/7

Miss.PREXY LUE CARLA BALECHA YANES
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/7

นางตระการตา เทียนไสว
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/7

นางสาวสุพัตรา สมบัติ
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/8

Miss.Marjorie Maestrado Tadle
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/8

นางสาวดารณี ดอกไม้
ผู้ดูเเลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/8

นางสาวจตุพร สมนึก
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/9

Miss.CHARITY SUSON LIBRE
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/9

นางสาวธนพร สมพร
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/9

นางสาวกรรณธิมา สีจันลา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/10 

Miss.Labyrinth Dacyon Sa-ing
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมอนุบาล 3/10

นางสาวดารณี เรืองภักดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3/10