Monthly Archives - มีนาคม 2023

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา/ครู และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

การอบรมหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

กิจกรรมสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย

วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน เพื่อให้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เรียน

กีฬาสีหวายกรองเกม

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกีฬาสีหวายกรองเกม เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และด้านทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

กิจกรรมน้องส่งพี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี รักใครกลมเกลียวและมีความผูกพันกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการวันมาฆบูชา โดยให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำบุญตักบาตร ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้จิตเมตตา และการให้อภัยซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีการบำเพ็ญประโยชน์ในเขตพื้นที่ของสายชั้นตนเอง

ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา