กิจกรรม

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (ระดับปฐมวัย)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการเปิดบ้านวิชาการ (ระดับปฐมวัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัย ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออกในตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (ระดับประถมศึกษา)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการเปิดบ้านวิชาการ (ระดับประถมศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออกในตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนฯ จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และพิธีการสำคัญ (กิจกรรมวันมาฆบูชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนในการพัฒนาจิตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมและหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี แบบ Day Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมวันภาษาจีน

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมวันภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ครูสอนภาษาจีน การประกวดมิสไชนิสจากครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูครูที่มีผลงานดีเด่นพร้อมทั้งให้โอวาท และมีการบรรยายพิเศษโดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ศาสตร์พระราชาและกิจกรรมสังสรรค์ ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11  มกราคม 2563  โรงเรียนฯ จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการได้รับการพัฒนาศักยภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฯ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ ในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2562