กิจกรรม

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับอนุบาล 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับอนุบาล 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ ฟาร์มแกะพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี สุภาพเรียบร้อย และเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง สวยงาม เป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ ดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ OASIS SEA WORD ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของบิดา และปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กีฬาสีหวายกรองเกม ระดับปฐมวัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกีฬาสีหวายกรองเกม (ระดับปฐมวัย) เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และด้านสติปัญญา ให้นักเรียนเติบโตได้เต็มศักยภาพ และมีร่างกายที่สมบูรณ์กล้าแสดงออกสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้และเป็นปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญ ความสามัคคี คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ Mountain coffee at Zoo จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566 และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566 และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์