กิจกรรม

สมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้ร่วมนั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก ในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกด้วยการรวมผู้สนใจนั่งสมาธิให้เกิดความสุขภายใน และอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก ของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (บ้านช่องลม) ร่วมกับองค์กรสันติภาพโลก และภาคีเครือข่าย

คณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมห้องสมุด “วาดภาพระบายสีห้องสมุดในฝัน” ชั้นป.1-ป.6 ณ ห้องสมุดโรงเรียน

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ

กิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง วง Unfailing ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 จัดทำโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)