Monthly Archives - มกราคม 2024

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAYONG EDUCA EXPO

วันที่ 19 มกราคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAYONG EDUCA EXPO ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดระยองและฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมโครงการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 17 มกราคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้ เรื่องปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัยและการฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการกดหน้าอก (CPR)

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาวะกายจิต ทักษะชีวิต นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข