Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2023

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเอาตัวรอดกรณีเกิดภัยต่างๆ และเพื่อการปลูกฝังด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือตนเองขณะประสบภัยในรถยนต์ และกรณีต่างๆ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือตนเองขณะประสบภัยในรถยนต์ และกรณีต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชนเพื่อจัดเตรียมความพร้อมงานประจำปีวัดหวายกรองในวันที่ 24-26 ก.พ.66

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ประจำปีการศึกษา 2565 ใ้ห้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง))

รายละเอียด คลิ๊ก 06 – ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด คลิ๊ก 06 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม งานรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม