Monthly Archives - มีนาคม 2021

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียดคลิ๊ก แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

โครงการวันภาษาจีน

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการวันภาษาจีน ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด และการเขียนภาษาจีนให้ดีขึ้น

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) และเป็นครูต่างชาติ (ครูภาษาจีน) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) และเป็นครูต่างชาติ (ครูภาษาจีน) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ