Monthly Archives - สิงหาคม 2015

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ สัปดาห์ห้องสมุด

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ ที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บริเวณ เกาะจาน ขึ้นไปถึง ปราณบุรี และลงไปถึง จังหวัดชุมพร จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ และต่อมาได้มีการสร้าง“อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่อำเภอบ้านหว้ากอ


วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

          1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าภาครัฐและเอกชน ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจและโอกาสแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน

กิจกรรมค่ายเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด

ค่ายเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ได้รับเกียรติมาเปิดงานโดย ท่านนายกปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

การป้องกันยาเสพติด หมายถึง การให้การศึกษา ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลในเรื่องคุณภาพ ชีวิตยาและยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ใช้ยาเสพติด ถึงแม้จะประสบปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดันให้ใช้ยาเสพติดควบคู่กันไปด้วย การป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้พ้นจาก วังวน ของยาเสพติด เปรียบเสมือนก้าวแรกที่สำคัญที่จะ ทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมัน หากเราไม่คิด จะป้องกัน มัวแต่จะแก้ไข ปัญหายาเสพติดก็ไม่มีวันหมดไปได้ เพราะกันไว้ดีกว่าแก้เราสามารถป้องกันตัวเองจากยาเสพติดได้ไม่ยาก อย่าคิดว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไกลตัว ใช่ว่ายาเสพติด จะมีแค่ยาบ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งของแบบนั้นเรา เองยังไม่รู้ว่าจะเจอได้ยังไง
เพราะยาเสพติดมี หลายประเภท ของบางอย่างเราอาจคาดไม่ถึงว่า มันก็ทำให้เราติดได้ แม้ไม่ใช่ยาเสพติดโดยตรง ก็ตาม เมื่อได้ชื่อว่าเสพติดแล้ว ก็่ยอมยากที่จะเลิก มันการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถเริ่มได้ จากตัวเรา ครอบครัว และคนรอบข้าง

“เยาวชนคืออนาคตของชาติ อย่าให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด”

ธนาคารโรงเรียน เปิดกิจการ – มาออมเงินกันเถอะ เด็ก ๆ

ธนาคารโรงเรียน

          ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน  มีครู-เจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานใน ธนาคารโรงเรียน มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน

          โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต โรงเรียนจึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียน เป็นการจำลองธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

• เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ
• เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น
• เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

กิจกรรม เดิน – ปั่น เพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศความสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็น“พระแม่” มิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบชั่วนิรันดร์กาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เปิดตลาดนัดและธนาคารขยะอย่างเป็นทางการ โดย รองนายก อบจ.

การจัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนตามโครงการเถ้าแก่น้อยและโครงการธนาคารขยะ โครงการเถ้าแก่น้อยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า
  • เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
  • เพื่อให้รู้จักคุณค่าของเงินและการเก็บออม การบริหารธุรกิจ

สำหรับโครงการธนาคารขยะ มีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ
  • เพื่อสร้างและปลุกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจากการคัดแยกขยะเพื่อให้เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากขยะ

ความหมายและจุดมุ่งหมายของการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้

ความหมายของไอซีที

ไอซีที (ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies) เป็นเทคโนโลยีใช้ในการสื่อสาร เก็บสร้าง แสดงใช้ร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีทีจึงรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรศัทน์ วีดิทัศน์ ดีวีดี โทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์ใช้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบดาวเทียม อาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวพันกับ เทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ อีเมล์ บล็อก กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภารพวีดีโอ หุ่นยนต์ เป็นต้น

ไอซีทีเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รวมถึงวิทยากรและสารสนเทศศาสตร์และฐานความรู้ขนาดใหญ่ที่มีการเติบโต อย่างรวดเร็วจากการพัฒนาของนักวิจัยและผู้ใช้งาน

การนำไอซีทีไปใช้งานการเรียนการสอนให้เกิดผลนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตัดสินใจในหลายด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิค การฝึกอบรม งบประมาณ วิธีสอน วิธีการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และจะต้องเรียนรู้ว่าจะนำสิ่งใหม่ที่เรียนรู้นี้มาใช้ให้เกิดผลอย่างไรในการ เรียนการสอน

การออกแบบวางแผนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนให้เป็นส่วน หนึ่งของแผนหลักของโรงเรียนช่วยให้สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ การวางแผนไม่ควรเป็นแผนเฉพาะกิจที่มีช่วงเวลาสั้นๆ แล้วก็จบไป โรงเรียนควรใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนเป้าหมายหลักสูตรของโรงเรียน ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและ การเปลี่ยนแปลงการสอนสู่การเรียนรู้

จุดมุ่งหมายของการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้

การนำคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น โดยทั่วไปจำแนกจุดมุ่งหมาย ออกได้ 3 ประเภท คือ

1. เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จุดมุ่งหมายการเรียนรู้นี้มีเป้าหมายให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถพื้น ฐานด้านเทคโนโลยี
2. นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการสอนของครู ในหลักสูตรวิชาต่างๆ จุดมุ่งหมายนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร
3. นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานของนักเรียน เป็นการบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหา

การเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้

1. พื้นฐาน คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ ความหมายและการทำงาน
2. การใช้คีย์บอร์ดและเมาส์
3. การใช้โปรแกรมประมวลผล ตารางคำนวณ ฐานข้อมูล และโปรแกรมกราฟิก
4. ใช้เครื่องมือค้นคว้าและติดต่อ เช่น โปรแกรมค้นหา และอีเมล์
5. ทักษะพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมและการใช้โปรแกรมประเภทรังสรรค์งาน
6. พัฒนาความตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม

การใช้ในการถ่ายทอดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้วิชาต่างๆ เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดทั้งนี้นักเรียนต้องมีความ รู้ความสามารถพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถทำไปพร้อมกันได้ กล่าวคือเรียนรู้เทคโนโลยีไปพร้อมกันกับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมีความครอบ คลุมในการใช้ประเด็นต่อไปนี้

1. การนำเสนอ การสาธิต และการจัดการกับข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
2. ใช้ในหลักสูตรในรูปแบบของเกมส์ การฝึกฝนและปฏิบัติ การทบทวน การปฏิบัติการเสมือน ผังภาพ
3. ใช้สารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้จากซีดีรอม หรือออนไลน์ เช่น สารากรุม แผนที่โลกวารสารอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ

ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานของนักเรียน

เป็นการประสมประสานการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ทำงานนั้นๆ เช่น ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือใช้ในการทำรายงานส่งครู และข้อมูลที่ใช้นั้นเก็บบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ตาราง คำนวณ ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบประสมประสานทั้งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไอซีที และการเรียนรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าเรียบเรียงและจัดการกับข้อมูล

 

 

Cr. anutsara52

 

ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13

ประวัติการแข่งขัน
–  โอวันติน Gift For Mom ปีที่ 12 (ปี 2557) (ส่ง 150 ชิ้น)
–  โอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ปี 2008) (ส่ง 180 ชิ้น)

รายละเอียดนักเรียนที่ได้รับรางวัล
–  เด็กชายสุวรรณภูมิ   นิ่มละม่อม  ได้รับรางวัลชมเชย
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 12 (ระดับชั้น ป.1-2)
–  เด็กหญิงชมพูนุช   พิทักษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ระดับชั้น ป.1-2)
–  เด็กหญิงอรไท  จันทร์ทอง  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ระดับชั้น ป.1-2)

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ ตำแหน่ง ครู คศ. 1 ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ 


การฝึกซ้อมทำกิจกรรมส่งประกวด

ด้วยความตั้งใจและตั้งมั่น คุณครูจะบอกกับเด็กๆ เสมอว่าทุกคนเกิดมาถึงแม้จะมีโอกาสไม่เท่ากัน แต่คุณครูจะหยิบยื่นโอกาสให้ทุกคน  เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำเพื่อแม่  อย่างน้อยที่สุดทุกคนที่ส่งภาพเข้าประกวดจะได้กรอบรูปจากโอวันตินไปให้แม่ในวันแม่ที่จะมาถึง  คุณครูแจกกระดาษให้กับทุกคนสร้างสรรค์งานอย่างเต็มที่  ในกิจกรรม Ovaltine Gift For Mom บรรยายเพรื่องราวต่างๆ ความรักของแม่

ขอบคุณโอกาสดีๆ จากโอวัลตินและของใจเด็ก ๆ ที่ตั้งใจจริงส่งผลงาน  จนทำให้หนึ่งในสามแสนห้าหมื่นชิ้นมีผลงานของนักเรียนโรงเรียนเราติดหนึ่งในนั้นและทำให้เราก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศ  แม้ความฝันอาจไม่ได้เป็นที่ 1 ระดับประเทศแต่ที่ 1 ระดับภาคก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแล้วสำหรับครู  และโรงเรียนของเรา  ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนอย่าละทิ้งความพยายาม  เหมือนดั่ง ด.ญ. ชมพูนุช  พิทักษ์  เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ใจรักศิลปะ  สร้างสรรค์งานได้ยิ่งใหญ่จนชนะใจกรรมการจนมีหลาย ๆ คนถามถึงว่าเรามาจากโรงเรียนอะไร? ทุกครั้งที่บอกกล่าวชื่อโรงเรียนนั่นคือความภาคภูมิใจ  ขอบคุณโอกาสดี ๆ ที่ส่งต่อมาถึงเราและส่งต่อไปให้เด็กๆ ทุกคน  และคุณครูหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปชิงชนะเลิศในปีต่อๆ ไป เช่นกัน

“ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

คุณครูได้กล่าวไว้