Monthly Archives - มีนาคม 2020

ข้อปฏิบัติในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน และครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดคลิ๊ก  https://bit.ly/2UZCMNd
.
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เเจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการดำเนินการ ตามประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม) และกรณีนักเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก