อาหารกลางวัน

เรื่องเล่า “กว่าจะมาเป็นอาหารกลางวัน”
.
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งก็คืออยู่ภายใต้ กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยนั่นเอง
.
งบประมาณด้านอาหารกลางวันจึงมาจากเงินอุดหนุนจากต้นสังกัด ซึ่งก็คือเด็กๆ ของเราจะได้ทานข้าวฟรี
.
ทีนี้มาว่ากันที่ “แล้วโรงเรียนฯ เราดำเนินการแบบไหนในการจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ”
.
1. ผู้ประกอบการ – ได้มาจากระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐ (e-bidding)
2. รูปแบบสถานที่ประกอบอาหารที่โรงเรียนใช้งาน – ผู้ประกอบการประกอบอาหาร และปรุงอาหารสำเร็จพร้อมบริโภค จากสถานที่ของผู้ประกอบการเอง (ซึ่งมีมาตรฐานตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561)
3. การจัดเตรียมอาหาร
3.1 อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคจะมาถึงโรงเรียนประมาณ 9.00 – 09.30 น. เพื่อมาจัดเตรียมใส่ถาดให้กับนักเรียน
3.2 เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 จะทานอาหารกลางวันเวลา 10.30 น.
เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จะทานอาหารกลางวันเวลา  11.40 น.
เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จะทานอาหารกลางวันเวลา  11.50 น.
เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จะทานอาหารกลางวันเวลา  12.00 น.  (เหลื่อมเวลากันเพื่อลดความแออัด)
4. สำหรับเด็กเล็ก อ.1-3 และ ป.1-3 มีคุณครูกำกับในการเดินไปทานอาหาร และระหว่างการทานอาหาร และสถานที่ทานอาหารยังมีครูเวรคอยดูแลสถานที่ให้เกิดความเรียบร้อยทุกวันทั้งช่วงเช้าและกลางวัน
5. กระบวนการกำหนดเมนูอาหารกลางวัน
5.1 เมนูอาหารกลางวันจะถูกคิดโดยนักโภชนาการ รสชาติอาหาร ต้องไม่จัดเกิน ไม่มันเกิด ไม่จืดเกิน กลางๆ ถึงจะถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยจะทำล่วงหน้าไว้ก่อน 1 เดือน  เนื่องจากต้องมีการส่งไปให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบ และเสนอต่อนายกเพื่ออนุมัติก่อน
5.2 โรงเรียนฯ จะนำข้อมูลเมนูอาหารประจำสัปดาห์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่โรงอาหาร
5.3 หน้าที่อีกอย่างของครูเวรคือถ่ายรูปบรรยากาศที่เด็กทานอาหารส่งหัวหน้าเวร (ดูแลทั้งโรงเรียนและรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนฯ)
5.4 ทุกวันงานอนามัยจะต้องไปถ่ายรูปอาหารที่เด็กรับประทานจริง เพื่อเปรียบเทียบกับรูปอาหารที่ผู้ประกอบการส่งให้กับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (กระบวนการตรวจสอบซ้ำ) และส่งรายงานไปที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเสนอต่อนายกเพื่อติดตามการดำเนินงาน

อืม… “กว่าจะมาเป็นอาหารกลางวัน” ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เหมือนกัน