Monthly Archives - สิงหาคม 2022

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรกำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรกำลังว่างของโรงเรียนฯ

อบรมว่ายน้ำ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 – วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ำพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัลในการแข่งขัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารโคผุด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

Super Model Scientist

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรม Super Model Scientist เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2565 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นได้แสดงความสามารถในการเดิน fashion show ด้วยชุดรีไซเคิล และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 – วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด    ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนเรียนโทษของยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิติสุข (โรงอาหารชั้น 2)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียด คลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ