อบรมว่ายน้ำ

อบรมว่ายน้ำ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 – วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ำพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัลในการแข่งขัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารโคผุด

Share this post