Monthly Archives - กรกฎาคม 2015

ผอ.ตวงสิทธิ์ และคณะ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา รร.วัดหนองพะวา

นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการ กับนายสมชาย  วงศ์วีรธร  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา

เพื่อระดมทุนในการดำเนินโครงการปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  “อาคารสมานมิตร”

 

นายก อบจ.ระยอง ปิยะ ปิตุเตชะ ร่วม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปิยะ  ปิตุเตชะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดการประชุม
การเสนอขอความเห็นชอบ  ร่าง  แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
การเสนอขอความเห็นชอบ  จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ให้คำแนะนำในการร่างแผนปฏิบัติการ แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนการทำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนแก่ที่ประชุมได้ทราบ

กิจกรรมกีฬาสี “หวายกรองเกมส์ 2558”

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  • เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
  • เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
  • เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
  • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีเหลือ  สีชมพู  สีเขียว  และสีฟ้า  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน
คือ ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เปตอง  เทเบิลเทนนิส  กรีฑา  และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวด
ขบวนพาเหรดและกองเชียร์  เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว

ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กำเนิดเทียนพรรษา
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นับถือวัวเพราะถือว่า วัวเป็นพาหนะของพระอิศวร เมื่อวัวตาย จะเอาไขจากวัวมาทำเป็นน้ำมันเพื่อจุดบูชาพระผู้เป็นเจ้าที่ตนเคารพ  แต่ชาวพุทธซึ่งนับถือศาสนาพุทธจะทำเทียนเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย โดยการเอารังผึ้ง ร้างมาต้มเอาขี้ผึ้ง แล้วฟั่นเป็นเทียนเล่มเล็ก ๆ มีความยาวตามต้องการ เช่น ยาวเป็นคืบ หรือเป็น ศอกแล้วใช้จุดบูชาพระ

เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน

เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)

ประเพณีการแห่เทียนพรรษา

         ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี

สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง >> มอบอุปกรณ์การเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 ได้เข้ามามอบอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ปี 2558  อันได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ พด. 2  จอบ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามโครงการต่อไป

ทั้งนี้รองสมชาย  วงศ์วีรธรได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้งานพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ประชาสัมพันธ์งาน “ตลาดนัดหวายกรอง” ครั้งต่อไป

ประชาสัมพันธ์งาน “ตลาดนัดหวายกรอง” ครั้งต่อไปวันที่ 05 สิงหาคม 2558 นะครับ ซึ่งในงานวันนี้ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมาเป็นประธานเปิดตลาดนัดหวายกรองอย่างเป็นทางการด้วย เรียนเชิญผู้ปกครองและผู้สนใจมาร่วมงานกันนะครับ