Monthly Archives - กันยายน 2018

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่าง คลิก!!

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562 คลิก!!

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่แเป็นครูผู้สอน และผู้สนับสนุน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครู และบุุคลากรสนับสนุน คลิก!!!

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศจ้างเหมาความสะอาด  ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก  ประกาศจ้างเหมาความสะอาด

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศ ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก  ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน