ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ โครงการให้ความช่วยเหลือฯ

รายละเอียดคลิ๊ก โครงการให้ความช่วยเหลือฯ

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

รายละเอียดคลิก >>ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดคลิ๊ก>>การสรรหาและการเลือกคณะกรรมสถานศึกษาฯ

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก>>รับสมัครสรรหาครูผู้สอนชาวต่างชาติ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/64

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/64

โครงการวันภาษาจีน

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการวันภาษาจีน ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด และการเขียนภาษาจีนให้ดีขึ้น