ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเสาะหาความรู้ การคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติจริงและผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ พิพิธภัณฑสถานที่แห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงสืบไป เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญความสามัคคี คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยนุสรณ์ (โดมแดง)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคารปิยะนุสรณ์

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่

?ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่?
.
คณะต้อนรับ นำโดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์
.
ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ก.ย. 65 โรงเรียน ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักรียน

อบรมว่ายน้ำ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 – วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ำพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัลในการแข่งขัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารโคผุด

Super Model Scientist

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรม Super Model Scientist เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2565 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นได้แสดงความสามารถในการเดิน fashion show ด้วยชุดรีไซเคิล และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันวิทยาศาสตร์