ประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง และได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยช่วงเช้านักเรียนและบุคลากรจะทำการถวายตัวเป็นลูกพระเจ้าตากสิน จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นอนุบาล และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

>> โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เป็นประธานนักเรียนพร้อมคณะกรรมการนักเรียน ตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ประธานนักเรียน 1 คน รองประธานนักเรียน 1 คน เลขานุการ 1 คนและคณะกรรมการ 12 คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 และจะมีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แสดงความจงรักภักดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารสถิตธรรมโกศล(หลวงพ่อสร้อย)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เปิดเทอมเป็นวันแรก ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนได้เข้ารับการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 นำโดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางขนิษฐา สัสดีพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวราตรี คุ้มญาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนฯ จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และประวัติความเป็นมาของโรงเรียน รวมทั้งโครงสร้างผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน ครู และเพื่อนนักเรียน

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการใช้หนังสือนิทาน)

วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการใช้หนังสือนิทาน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน เพื่อการพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้บูรณาการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก>>การตรวจหาเชื้อ