ประชาสัมพันธ์

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนฯ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนในวันปกติ คลิ๊ก ผังการเดินรถในวันปกติ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนในวันฝนตก คลิ๊ก ผังการเดินรถในวันฝนตก

ข้อปฏิบัติในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (ระดับปฐมวัย)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการเปิดบ้านวิชาการ (ระดับปฐมวัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัย ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออกในตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (ระดับประถมศึกษา)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการเปิดบ้านวิชาการ (ระดับประถมศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออกในตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนฯ จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และพิธีการสำคัญ (กิจกรรมวันมาฆบูชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนในการพัฒนาจิตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมและหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี แบบ Day Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก