ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และวัดแสนสุขสุทธิวราราม จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ ศิริพาร์ค แอนค์ ซู สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเสาะหาความรู้ การคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติจริง และผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

กิจกรรมธนาคารขยะ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมของธนาคารขยะ โดยจะเป็นการเข้าฐานให้ความรู้เรื่องของขยะ เพื่อเป็นการปลูกฝัง และรู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และขยะที่สร้างมูลค่า

งานทำบุญ ครบรอบ 98 ปี

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดงานทำบุญ ครบรอบ 98 ปี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) และอาคารเรียนหลังใหม่ (ปิยะนุสรณ์) โดยมีประธานในพิธี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมทำบุญพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น.

สมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้ร่วมนั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก ในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกด้วยการรวมผู้สนใจนั่งสมาธิให้เกิดความสุขภายใน และอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก ของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (บ้านช่องลม) ร่วมกับองค์กรสันติภาพโลก และภาคีเครือข่าย

คณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมห้องสมุด “วาดภาพระบายสีห้องสมุดในฝัน” ชั้นป.1-ป.6 ณ ห้องสมุดโรงเรียน