ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกุลชา แสงแก้ว
ครูผู้สอน

ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนงค์รักษ์ พรพงศ์ธรรม
ครูผู้สอน

ครูประชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววารี บุญยิ่ง
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1/2

Mr.LEONARDO JR. GUERRERO ABRIGANTE
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปี่ที่ 1/2

นางสาวชลดา ศรีเสมอ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพัชรินทร์ สอนจันทร์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายกันตภน เสมศรี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณัฐกานต์ ธรรมขันธ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอารยา ปิยะสุข
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสิริรัตน์ ดิษฐยานุรักษ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนิตยา ยินดี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

Mr.Mark Anthony Genciana Basco
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจิราภรณ์ พวงพิมพ์
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

Mrs.Joanne Icaranom Sombrero
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวสาวิตรี สมอหอม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

Miss.RUBY ROSE FARGAR CARMELOTES
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายณัฐวิโรจน์ พิมพ์วงศ์สัตย์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวขนิษฐา กองแสน
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์จิรา ทิศา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

Mr.Dexter Guy Lagarbe Pilar
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสรัญญา บุญคำ
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายชิษณุพงศ์ ไปพะนา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจรรยวรรธน์ โสภากุน
ครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวชลธิชา จีนแสร์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวขนิษฐา ทองใบ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

Miss.Mary Jean Lobitos Bajacan
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางโชติกานต์ สันรัมย์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

Mr.FRANKLIN ELFONDO GARCESA
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาววีนัส กล่อมแก้ว
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวจินตนา มากมาย
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวจิลลา เชื่อมบุญมา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

Miss.Jessamane Ivy Fornillos Melgar
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวณัฐมน แถวบุญมี
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางนิชาภา ช่างเงิน
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววราภรณ์ จิตอารี
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสรินยา บุญกาญจน์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายภูมินฤทธิ์ อินทรสอน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/2

Mr.YZRA JOHN LINGA JIMENEZ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกนกอร นาเมืองรักษ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอัญชุลี ทองชู
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางศิรินภา มณฑาพงษ์
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายธนโชติ ปะระพิมพ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจณิสตา วงเพ็ง
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุลัดดา รังคะราช
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

Mr.Junriel Tumala Inopia
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวทัศนีย์ ลุณาวรรณ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวจีราภรณ์ ป้องกัน
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/6

ว่าที่ร้อยตรีพุธ สุกะกร
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

Miss.ELOISA ROSE TAMAYO BILLONES
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางพรทิพย์ ตริตรองรัมย์
ครู คศ. 1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

Miss.Dimple Calit Robles
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกชมน งามดี
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Louie Dimalaluan Castro
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิรตี ไชยพร
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

Mr.ARTHUR CRUSPERO PAQUIBOT
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรนุช จินดา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

Miss.Karen Mae Del Rosario Rivera
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวสุพร ธรรมศิริ
ครู คศ. 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายโกวิท จูเที่ยง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางฐิติพรรณ ปุ่มทอง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายสุเมธ มาลารัตน์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดวงกมล หวังอาษา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาววรรณพร นิลวงศ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวกัลยาณี รัตนโชติ
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

Mr.Edson Agtarap Santos
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/7

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สงวน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

Mr.RONEL BARTOLAY DECANO
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายจักริน สินนอก
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัตนธร เนตรเนียม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนัฎฐา แสงสว่าง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

-

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางปภากร แผ่นสุวรรณ
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

Mrs.XIAOYU JIN
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิภาพร อ่วมสายศรี
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

Mr.DENNIS PAUL CESAR VERGARA
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพรรณนิภา วันนา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

Mr.EDWARD JAMEW CODILLA CAILLING
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวเขมอัปสร คำหอมรื่น
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

Miss.Joy Anne Guiling Ganer
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวปัทมภรณ์ พูลสุข
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวณัฐฐิรา วงค์ชัยยา
ครู คศ. 2

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวชนิดา อภิบาลศรี
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/8

นายทศทิศ สมบุตร
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปี ที่ 5/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสมพร เตชะนันท์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวผ่องพรรณ์ พื้นดอนเค็ง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณธษา เห็นงาม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวยุพาพิน เลื่อนลอยเลิศ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชนากานต์ สะเกศ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

-
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอัมพนา ข้างจะงาม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

Mr.ARIEL JUMALON ANGKUA
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศศิวิมล เสถียรเขต
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

Mr.RALPH LOUIE MAGBANUA DE GUZMAN
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางพิไลลักษณ์ ศรีสังข์
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายธีรศักดิ์ สุวรรณโคตร์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายโสฬส เทพไพฑูรย์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

Miss.Rea Joy Osorio Gregorio
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวเสาวคนธ์ พรมนิล
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวนัตติยา ใจดี
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางยุพา เปล่งปลั่ง
ครู คศ.3