ครูประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุณี เกียรติชนานุกูล
ผู้ช่วยครู

ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Charlson James Corpin Dulos
ครูผู้สอน

ครูประชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววารี บุญยิ่ง
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1/2

Mr.Dexter Guy Lagarbe Pilar
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปี่ที่ 1/2

นางสาวไพลิน ขับกล่อม
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิรตี ไชยพร
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายกันตภน เสมศรี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจารุวรรณ ชรินทร์
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอารยา ปิยะสุข
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสิริรัตน์ ดิษฐยานุรักษ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนิตยา ยินดี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

Mr.Mark Anthony Genciana Basco
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวอุมารินทร์ แข็งแรง
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

Miss.Jovie Caballero Gregorio
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวศุลีพร ปัถวี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวจินตนา มากมาย
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฉัตรชนก พาจันลา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

Miss.Han Dongqing
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์จิรา ทิศา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

Mr.Reynaldo JR. Auxcillo Montecillo
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสรัญญา บุญคำ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอัญชุลี ทองชู
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจรรยวรรธน์ โสภากุน
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัฐมน แถวบุญมี
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายพุธ สุกะกร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

Miss.Mary Jean Lobitos Bajacan
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางโชติกานต์ สันรัมย์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

Mr.Junriel Tumala Inopia
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวนุชนาฎ ไทยศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวผ่องพรรณ์ พื้นดอนเค็ง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวจิลลา เชื่อมบุญมา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

Mr.Edson Agtarap Santos
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววราภรณ์ จิตอารี
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสรินยา บุญกาญจน์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายภูมินฤทธิ์ อินทรสอน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/2

Miss.Mary Grace Orcena
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกนกอร นาเมืองรักษ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

- -
-

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายมีดี ศรีเลิศ
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

- -
-

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุลัดดา รังคะราช
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

Mr.Ajid Maki Gregorio
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์
ครู คศ.3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

Miss.Mineveh Loria Pontuya
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาววีนัส กล่อมแก้ว
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

Miss.Dimple Calit Robles
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางพรทิพย์ ตริตรองรัมย์
ครู คศ. 1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

นายธีรศักดิ์ สุวรรณโคตร์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกชมน งามดี
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Louie Dimalaluan Castro
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลลิดา อินทะสร้อย
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรณิชชา จำหมาย
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจรรยาพร สีดา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

Miss.Karen Mae Del Rosario Rivera
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวสุพร ธรรมศิริ
ครู คศ. 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายโกวิท จูเที่ยง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายสุเมธ มาลารัตน์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

Miss.Jessamane Ivy Fornillos Melgar
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดวงกมล หวังอาษา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางฐิติพรรณ ปุ่มทอง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวกัลยาณี รัตนโชติ
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายณัฐพงษ์ หลงวิไล
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/7

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สงวน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

- -
-

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายภากร บุทธิชาติ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัตนธร เนตรเนียม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนัฎฐา แสงสว่าง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

- -
-

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอรณิชชา จำหมาย
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางปภากร แผ่นสุวรรณ
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชนากานต์ สะเกศ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

Mr.Darny Ayento Estanol
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางปภากร แผ่นสุวรรณ
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

- -
-

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจีราภรณ์ กิมเยื้อน
ครู คศ.3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

Miss.Joy Anne Guiling Ganer
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวณัฐฐิรา วงค์ชัยยา
ครู คศ. 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

Miss.Melrose Jean Ermac Montecillo
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสมพร เตชะนันท์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวผ่องพรรณ์ พื้นดอนเค็ง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณธษา เห็นงาม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางพิไลลักษณ์ ศรีสังข์
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจีราวรรณ เผ่าทอง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

Mr.Cleven Romero Guhiting
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเสาวคนธ์ พรมนิล
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอัมพนา ข้างจะงาม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศศิวิมล เสถียรเขต
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

- -
-

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางวจี ชาวปลายนา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายทรงพล วารีผล
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายโสฬส เทพไพฑูรย์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

Miss.Rea Joy Osorio Gregorio
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/7