ครูประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- -
-

ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Charlson James Corpin Dulos
ครูผู้สอน

ครูประชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววารี บุญยิ่ง
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1/2

Mr.LEONARDO JR. GUERRERO ABRIGANTE
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปี่ที่ 1/2

นางสาวไพลิน ขับกล่อม
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพัชรินทร์ สอนจันทร์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายกันตภน เสมศรี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนลินนาฎ สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอารยา ปิยะสุข
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสิริรัตน์ ดิษฐยานุรักษ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนิตยา ยินดี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

Mr.Mark Anthony Genciana Basco
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจิราภรณ์ พวงพิมพ์
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

- -
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวศุลีพร ปัถวี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

Mr.John Ryan Aringoy Sapotalo
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวสาวิตรี สมอหอม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวนงค์รักษ์ พรพงศ์ธรรม
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 1/9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธันยรัตน์ ทองดี
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

- -
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์จิรา ทิศา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

Mr.Dexter Guy Lagarbe Pilar
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสรัญญา บุญคำ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายชิษณุพงศ์ ไปพะนา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจรรยวรรธน์ โสภากุน
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัฐมน แถวบุญมี
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจินตนา มากมาย
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

Miss.Mary Jean Lobitos Bajacan
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางโชติกานต์ สันรัมย์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

Mr.Junriel Tumala Inopia
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาววีนัส กล่อมแก้ว
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

- -
-

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวจิลลา เชื่อมบุญมา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

Miss.Jessamane Ivy Fornillos Melgar
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 2/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววราภรณ์ จิตอารี
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสรินยา บุญกาญจน์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายภูมินฤทธิ์ อินทรสอน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/2

Mr.YZRA JOHN LINGA JIMENEZ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกนกอร นาเมืองรักษ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอัญชุลี ทองชู
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางศิรินภา มณฑาพงษ์
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

- -
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุลัดดา รังคะราช
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

- -
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวปวีณา ดลใจ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

Mr.BABIT GUMABAY BALONZO
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวประกายเแก้ว แสนดวงดี
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

Miss.Dimple Calit Robles
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางพรทิพย์ ตริตรองรัมย์
ครู คศ. 1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

ว่าที่ร้อยตรีพุธ สุกะกร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายธีรศักดิ์ สุวรรณโคตร์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายธนโชติ ปะระพิมพ์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 3/7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกชมน งามดี
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Louie Dimalaluan Castro
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/1

- -
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

Mrs.Joanne Icaranom Sombrero
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรนุช จินดา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

Miss.Karen Mae Del Rosario Rivera
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวสุพร ธรรมศิริ
ครู คศ. 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายโกวิท จูเที่ยง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายสุเมธ มาลารัตน์
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

Mr.Edson Agtarap Santos
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดวงกมล หวังอาษา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางฐิติพรรณ ปุ่มทอง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวกัลยาณี รัตนโชติ
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายณัฐพงษ์ หลงวิไล
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/7

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สงวน
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

Mr.RONEL BARTOLAY DECANO
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาววิรตี ไชยพร
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายทศทิศ สมบุตร
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัตนธร เนตรเนียม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนัฎฐา แสงสว่าง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

Mr.ABU SSENKUMBA
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/2

- -
-

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางปภากร แผ่นสุวรรณ
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชนากานต์ สะเกศ
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

Mr.Darny Ayento Estanol
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพรรณนิภา วันนา
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนัตติยา ใจดี
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจีราภรณ์ กิมเยื้อน
ครู คศ.3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

Miss.Joy Anne Guiling Ganer
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวปัทมภรณ์ พูลสุข
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

Mr.EDWARD JAMEW CODILLA CAILLING
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวชนิดา อภิบาลศรี
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/8

นายจักริน สินนอก
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปี ที่ 5/8

นางสาวณัฐฐิรา วงค์ชัยยา
ครู คศ.2

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 5/7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสมพร เตชะนันท์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวผ่องพรรณ์ พื้นดอนเค็ง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณธษา เห็นงาม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางพิไลลักษณ์ ศรีสังข์
ครู คศ.1

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจีราวรรณ เผ่าทอง
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

Mr.Cleven Romero Guhiting
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเสาวคนธ์ พรมนิล
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอัมพนา ข้างจะงาม
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศศิวิมล เสถียรเขต
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

Mr.RALPH LOUIE MAGBANUA DE GUZMAN
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางวจี ชาวปลายนา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายทรงพล วารีผล
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายโสฬส เทพไพฑูรย์
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

Miss.Rea Joy Osorio Gregorio
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวเขมอัปสร คำหอมรื่น
ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นร่วมประถมศึกษาปีที่ 6/5