Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2022

การรายงานตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดให้มีการรายงานตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารปิยะนุสรณ์(โดมแดง) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

การประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ย้ายมาเข้าเรียน)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดการประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ย้ายมาเข้าเรียน) โดยนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการประเมินความพร้อมทุกคนจะต้องยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ จุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับการประเมิน

กิจกรรมแนะแนวสัญจรจากโรงเรียนบ้านค่าย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนบ้านค่ายเข้าแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค่าย สำหรับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรของโรงเรียน และเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การประเมินความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้มีการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ณ อาคารสถิตธรรมโกศล (หลวงพ่อสร้อย)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น อ.3 ของโรงเรียนฯ)

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น อ.3 ของโรงเรียนฯ)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสำหรับผู้แสดงความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนในระดับชั้นต่างๆ

คลิ๊ก กำหนดการสำหรับผู้แสดงความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนในระดับชั้นอนุบาล

คลิ๊ก กำหนดการสำหรับผู้แสดงความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียด คลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1