Author - malee

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ครูผู้สอน

รายละเอียดคลิ๊ก>>บุคลากรสนับสนุน

โครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง และได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยช่วงเช้านักเรียนและบุคลากรจะทำการถวายตัวเป็นลูกพระเจ้าตากสิน จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นอนุบาล และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

>> โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เป็นประธานนักเรียนพร้อมคณะกรรมการนักเรียน ตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ประธานนักเรียน 1 คน รองประธานนักเรียน 1 คน เลขานุการ 1 คนและคณะกรรมการ 12 คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 และจะมีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แสดงความจงรักภักดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารสถิตธรรมโกศล(หลวงพ่อสร้อย)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศผลบุคลากรสนับสนุน

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศผลครูผู้สอน

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศรายชื่อบุคลากรสนับสนุน