Author - malee

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลืกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>รับสมัครสรรหา บุคลากรสนับสนุน

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลืกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>รับสมัครสรรหา ครูผู้สอน

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เปิดเทอมเป็นวันแรก ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนได้เข้ารับการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 นำโดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางขนิษฐา สัสดีพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวราตรี คุ้มญาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนฯ จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และประวัติความเป็นมาของโรงเรียน รวมทั้งโครงสร้างผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน ครู และเพื่อนนักเรียน

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการใช้หนังสือนิทาน)

วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการใช้หนังสือนิทาน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน เพื่อการพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้บูรณาการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก>>การตรวจหาเชื้อ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >> รายชื่อครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน(ชาวต่างชาติ)

รายละเอียดคลิ๊ก >> รายชื่อครูผู้สอน

รายละเอียดคลิ๊ก >> รายชื่อบุคลากรสนับสนุน

โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันทื่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมแดง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6

วันทื่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00-14.00 น. โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมแดง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง