บุคลากรสนับสนุน

ผู้สนับสนุนการสอน

นางสาวณีรนุช มีสบาย
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวเบญญาภา ปะโจระกัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอรวรรณ ลุนไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศศิประภา อิชยาวิโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเฌอริน สมพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชัชชญา ปันส่วน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธนิตา วิเชียรล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวพนิตา เจริญสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี กินโนนกอก
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย พลป้อง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายฉัตรชัย สำเริง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนุชนาฎ ไทยศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวประภัสรา อ่อนน้อม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวธมลวรรณ บุตรโยธี
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวตะวันณา อันยงค์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวสุทธิดา อ่างแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนิดา ธรรมชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธินันธกานต์ อรุณสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลีลานุช เพ็ชรเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธิดารัตน์ สีดา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา พลพงษ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชนัฐกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายโสฬส เทพไพฑูรย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวลาวัลย์ สภาพญาติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัชยา บุญรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศุภากร แสงโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมธุริน สงวนพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางยุพิน ศักดิ์สิทธิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
นายธีรพงษ์ สุวรรณวงศ์
ผู้ช่วยชีวิตคน
นายสมพงษ์ งามสง่า
ผู้ช่วยชีวิตคน