บุคลากรสนับสนุน

ผู้สนับสนุนการสอน

นางสาวณีรนุช มีสบาย
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวเบญญาภา ปะโจระกัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอรวรรณ ลุนไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเฌอริน สมพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธนิตา วิเชียรล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวรัตติยา นุ่มเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพนิตา เจริญสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี กินโนนกอก
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย พลป้อง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวอุษา เนียมสำเภา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายฉัตรชัย สำเริง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนุชนาฎ ไทยศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวณิชชา พวงทับทิม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวธมลวรรณ บุตรโยธี
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวตะวันณา อันยงค์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นางสาวชัชชญา ปันส่วน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววันวิสา เลิศสิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุทธิดา อ่างแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธินันธกานต์ อรุณสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอานันทินี ด่านนคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลีลานุช เพ็ชรเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธิดารัตน์ สีดา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา พลพงษ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจิระนันท์ ว่าบ้านพลับ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมณฑกานต์ ยอดปรางค์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสราวุธ ชิตเจริญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชนัฐกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัชยา บุญรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศุภากร แสงโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางยุพิน ศักดิ์สิทธิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
นายธีรพงษ์ สุวรรณวงศ์
ผู้ช่วยชีวิตคน
ว่าที่ร้อยตรีสิริคุปต์ แก้วสอาด
ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน