Monthly Archives - มกราคม 2021

ประกาศ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

รายละเอียดคลิ๊ก  เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

รายละเอียดคลิ๊ก การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ)

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัว

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นนักการและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นนักการและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตราว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตราว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ ยกเลิกการทดสอบประเมินความพร้อมของนักเรียน

ประกาศ ยกเลิกการทดสอบประเมินความพร้อมของนักเรียน ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รายละเอียดคลิ๊ก  ประกาศ ยกเลิกการทดสอบประเมินความพร้อมของนักเรียน