Monthly Archives - พฤศจิกายน 2023

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผุ้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ผลการสอบคัดเลือกสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผุ้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กีฬาสีหวายกรองเกม ระดับปฐมวัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกีฬาสีหวายกรองเกม (ระดับปฐมวัย) เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และด้านสติปัญญา ให้นักเรียนเติบโตได้เต็มศักยภาพ และมีร่างกายที่สมบูรณ์กล้าแสดงออกสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้และเป็นปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญ ความสามัคคี คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ Mountain coffee at Zoo จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566 และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566 และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และวัดแสนสุขสุทธิวราราม จังหวัดชลบุรี